solarforecastarbiter.cli.referencedata

solarforecastarbiter.cli.referencedata = <click.core.Group object>